آیا برای همیشه کالری می شمارم؟

آیا برای همیشه کالری می شمارم؟

س: هی اریکا! من یک سوال داشتم ، امیدوارم از پرسیدن آن ناراحت نشوید. به خاطر دارم مقاله ای را که در این زمینه نوشته بودید خواندم ، اما نتوانستم آن را پیدا کنم. بنابراین ، شما 20 پوند شمارش کالری را از دست داده اید. موضوع این است … من زمان زیادی برای گذراندن … ادامه