آقای شارمهد! با "منجنیق" می خواستید از کیان پادشاهی تان دفاع کنید؟
توان موشکی و دفاعی ایران، نه متعلق به این دولت و آن دولت و نه حتی این حکومت و آن حکومت است، بلکه از آن ملت ایران است کما این که تسلیحات و تجهیزات نظامی به جای مانده از حکومت پهلوی نیز متعلق به ملت ایران بود و در دفاع مقدس به کار دفاع از کشور آمد. کشوری که در خاورمیانۀ همیشه بحرانی است، چاره ای جز توانمندسازی دفاعی ندارد و این، یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.

دیدگاهتان را بنویسید