توقیف برنامه "طبیب" /عذرخواهی "سیما"
معاونت سیما: در برنامه امروز، از سوى مهمان ادعایى عجیب و غیر علمی مطرح شد که به درستی موجب تعجب و تذکر جمعی از استادان کشور به این ادعای غیرعلمی شد. متاسفانه مجرى برنامه نیز با وجود داشتن تجربه کافى، نتوانست به موقع در واکنش به این ادعاى عجیب، از میهمان برنامه مستنداتى براى این اظهار نظر درخواست کند و اظهارات غیر مستند میهمان را تصحیح کند.

دیدگاهتان را بنویسید