چاقی در کودکان – دکتر وب سایت رسمی محمد صفریان٪


چاقی در کودکان مشکلی جدی محسوب می شود که سلامت آنها را تهدید می کند. چاقی در کودکان یک عامل از پیش تعیین شده برای وجود چاقی در بزرگسالی است. کودکان چاق که در دوران نوجوانی چاق هستند ، می توانند در بزرگسالی به شدت چاق شوند ، 80 درصد از نوجوانان چاق در بزرگسالی چاق هستند.

BMI یک شاخص غربالگری است. روش محاسبه در کودکان و بزرگسالان یکسان است ، البته باید توجه داشت که در کودکان تفسیر آن بر اساس صدق و منحنی های آن بر اساس جنسیت است. کودکانی با شاخص توده بدنی بیشتر از 95 درصد (بسته به سن و جنس) چاق هستند و کودکان دارای BMI بین 95-95 درصد اضافه وزن دارند و در معرض چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

شکاف BMI بر اساس سن و جنس (درصد)
وزن کم

کمتر از 5

وزن مناسب

برابر 5 یا بیشتر و کمتر از 85

مواجهه با چاقی

مساوی یا بزرگتر از 85 و کمتر از 95

چاق

مساوی یا بزرگتر از 95

دیدگاهتان را بنویسید