دانشجویان، دختران و زنان خانه دار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند
در نوع اول نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار و دختران برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد محاسبه می شود و در نوع دوم شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد است. در نوع سوم که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی است مبنای محاسبه نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید